.
Sub Manu
.
.
Archive
.
.
Website Status
.
.
ઓર્થોપેડીક વિભાગ

ડો. હાર્દિક પવાર

આઇ.આઇ. ટીવી દ્વારા ફેકચરના ભાગ ઉપર કાપો મુકયા વિના ઓપરેશનની સુવિધા તથા અન્‍ય સારવાર રાહત દરે.

વર્ષ ઓ.પી.ડી. સંખ્‍યા ઓપરેશનની સંખ્‍યા
૨૦૦૨-૨૦૦૩ ૧૦૦પ ૯૪
૨૦૦૩-૨૦૦૪ ૯૦પ૧ ૧૩૪
૨૦૦૪-૨૦૦પ

૧૩૪૦૭

૨૪પ
૨૦૦પ-૨૦૦૬

૧૮૯૩૩

૨૯૪
૨૦૦૬-૨૦૦૭

૨૩૮૭૮

૪૩૪
૨૦૦૭-૨૦૦૮

૨૬પ૩૮

૭૭૪
૨૦૦૮-૨૦૦૯

૩૨૦૯૦

૧,૦૯૭

 

.
 

| Designed By: Garvi Infotech Pvt. Ltd. | Managed By: Perfect Marketing | Call:+9825088887 |