.
Sub Manu
.
.
Archive
.
.
Website Status
.
.
કાન-નાક-ગળા વિભાગ

ડો. દત્ત મોઢ

  • કાનના પડદાના ઓપરેશન
  • એન્‍ડોસ્‍કોપિક
  • કાકડાનું ઓપરેશન
  • નાકના પડદાનું ઓપરેશન તથા ગળાની ગાંઠનું ઓપરેશન રાહત દરે
  • ગળાની દુબીનના તપાસ કેન્‍સરનું નિદાન તેમજ સારવાર અંગેનું માર્ગદર્શન
  • કાનની બહેરાશની તપાસ ઓડીયોમેટ્રી
  • એલર્જી-માર્ગદર્શન અને સારવાર ચકકરે-માર્ગદર્શન અને સારવાર
  • ચહેરાના પેરાલીસીસ-નિદાન અને સારવાર
  • થાઇરોઇડની ગાંઠનું રાહતદરે ઓપરેશન
વર્ષ ઓ.પી.ડી. સંખ્‍યા ઓપરેશનની સંખ્‍યા
૨૦૦૦-૨૦૦૧ ૭૦૮ ૨૭
૨૦૦૧-૨૦૦૨ ૨૬૧૪ ૬૯
૨૦૦૨-૨૦૦૩ ૨૦૨૮ પ૮
૨૦૦૩-૨૦૦૪ ૩૯૭૬ ૪૭
૨૦૦૪-૨૦૦પ ૬૪પ૮ ૧૮૦
૨૦૦પ-૨૦૦૬ ૯૦૯૮ ૨૮૯
૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૧૦૩૮૩ ૩૯૭
૨૦૦૭-૨૦૦૮ ૭૪૬૬ ૨૮૧

 

.
 

| Designed By: Garvi Infotech Pvt. Ltd. | Managed By: Perfect Marketing | Call:+9825088887 |