.
Sub Manu
.
.
Archive
.
.
Website Status
.
.
સર્જીકલ વિભાગ

ડો. ડો શિવેન્દ્ર ધાખડા

  • (લેપ્રોસ્‍કોપી)દુરબીન દ્વારા એપેન્‍ડીકસ
  • પિતાશય ગર્ભાશય
  • અંડાશય અને પેટના અવયવોની તપાસ તથા ઓપરેશન તદન રાહત દરે
  • એપેન્‍ડીકસ
  • સારણગાઢ કીડની
  • વધરાવળ
  • પિતાશય હોજરીને લગતા તમામ ઓપરેશન તથા પ્રોસ્‍ટેટ
  • આંતરડા તથા ગર્ભાશયની કોથળીને લગતા તમામ ઓપરેશન
  • કેન્‍સરના ઓપરેશન તથા આગળની સારવાર
  • માર્ગદર્શન
વર્ષ ઓ.પી.ડી. સંખ્‍યા ઓપરેશનની સંખ્‍યા

લીથો.સારવાર સંખ્‍યા

૨૦૦પ-૨૦૦૬ ૨૯૮૦ ૨૦૬ ---
૨૦૦૬-૨૦૦૭ ૮૦૭૨ ૨૮૦ ---
૨૦૦૭-૨૦૦૮ ૯૬૭૮ ૬૧૦ ૪૯
૨૦૦૮-૨૦૦૯
૮૮૪૩
પપ૩ ---
૨૦૦૯-૨૦૧૦   પપ૩ ---

 

.
 

| Designed By: Garvi Infotech Pvt. Ltd. | Managed By: Perfect Marketing | Call:+9825088887 |